ພຽງເດືອນດຽວ ທຫລ ປັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານລົງໄດ້ 0,25%

0
1870

ນັບວ່າເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງ ທີ່ສໍາຄັນຂອງວຽກງານການເງິນ ເມື່ອທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ສາມາດດັດປັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ ມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳລົງ, ທີ່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງແມ່ນການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຈາກ 4,5% ມາເປັນ 4,25% ພາຍໃນໄລຍະເວລາເດືອນດຽວ.

ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທຫລ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະເງິນກູ້ຂອງຕົນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດແຕ່ເຫັນ ວ່າບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດຢ່າງແທ້ຈິງ ເຖິງວ່າສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີລະດັບອັດຕາເງິນເຟີ້ຕ່ຳ ແລະຫຼຸດລົງຕາມລຳດັບສະເພາະປີ 2015 ແມ່ນ 1,28%, ເງິນກີບແຂງຄ່າສະເລ່ຍ 0,29% ຕໍ່ປີທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ແລະເງິນບາດ, ຈຳນວນທະນາຄານທຸລະກິດເພີ່ມເປັນ 42 ແຫ່ງ, ແຕ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ກໍຍັງກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະເງິນກູ້ສູງ ຊຶ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຕາມທິດສົ່ງເສີມ, ດັ່ງນັ້ນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2015 ທຫລ ຈຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ກົນໄກກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນອັດຕາບວກດ້ວຍການຖືເອົາອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຂອງ ທຫລ ຈາກ 5% ມາເປັນ 4,5% ແລະຍັງຄຸ້ມຄອງການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນອັດຕາບວກດ້ວຍການຖືເອົາອັດຕາເງິນ ເຟີ້ສະເລ່ຍຂອງປີຜ່ານມາ +2%, ພ້ອມທັງປະຕິບັດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະເງິນກູ້ສະເລ່ຍຖ່ວງນ້ຳໜັກ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດບໍ່ເກີນ 4%.

ຜ່ານການປະຕິບັດມາດຕະການໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ມີອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບສະເລ່ຍຫຼຸດລົງຈາກ 8,58% ຕໍ່ປີ (ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2015) ມາເປັນ 5,70% (ໃນ ເດືອນຕຸລາ 2016) ສ່ວນອັດຕາດອກເບ້ຍສະກຸນເງິນກີບ ໄລຍະສັ້ນສະເລ່ຍຫຼຸດລົງຈາກ 12,70% ຕໍ່ປີເປັນ 9,26% ຕໍ່ປີ, ໄລຍະຍາວສະເລ່ຍຫຼຸດລົງຈາກ 13,33% ຕໍ່ປີເປັນ 10,84% ຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນທະນາຄານທຸລະກິດລັດຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າໝູ່ສະເລ່ຍ 9% ຕໍ່ປີ, ສະເພາະອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນ ກູ້ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດກໍຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນຫຼຸດລົງຈາກ 9,25% ຕໍ່ປີມາເປັນ 7,69% ຕໍ່ປີ ແລະໄລຍະຍາວແມ່ນຈາກ 10,22% ມາເປັນ 8,62% ຕໍ່ປີ, ສຳລັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກໜຶ່ງປີສະເລ່ຍຫຼຸດລົງຈາກ 4% ມາເປັນ 3,69% ຕໍ່ປີ, ເງິນຝາກທຽບໃສ່ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 49% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 54,84% ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2016, ສັງຄົມເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ເງິນກີບກວມເອົາ 50% ຂອງເງິນຝາກທັງໝົດ ແລະສິນເຊື່ອທຽບໃສ່ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ 44% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 49,55% ໃນເດືອນກໍລະກົດຂອງ ປີນີ້.

ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຢ່າງໃດກໍຕາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທັງປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳລົງ ທຫລ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2016 ມາເຖິງປະຈຸບັນ ທຫລ ສາມາດປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຈາກ 4,5% ມາເປັນ 4,25% ແລະຍັງຄຸ້ມຄອງການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນອັດຕາ ບວກດ້ວຍການຖືເອົາອັດຕາເງິນ ເຟີ້ສະເລ່ຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມລາຄານ້ຳມັນຂອງປີຜ່ານມາ +2%, ພ້ອມທັງປະຕິບັດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະເງິນກູ້ສະເລ່ຍຖ່ວງນ້ຳໜັກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດບໍ່ເກີນ 4% ອີກດ້ວຍ.

ຈາກໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ