ຜົມ​ລົ່ນຫລັງ​ເກີດລູກ

0
1624

204_20150529160347.

ແມ່​ຫລັງ​ເກີດ​ມັກ​ຈະ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ປັນ​ຫາຜົມ​ລົ່ນສາ​ເຫດ​ກໍ​ຄື​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຮອລ໌​ໂມນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ “ເອດ​ໂຕ​ເຈນ”
ພາ​ວະ​ຜົມ​ລົ່ນ​ຫລາຍ​​ຫລັງ​ເກີດລູກເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພົບ​ໄດ້​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປປະ​ມານ​ຮ້ອຍ​ລະ 50 ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ບັນຫາ​ນີ້​ຊ່ວງ​ໃດ​ຊ່ວງ​ໜຶ່ງ​ຫລັງ​ເກີດໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ຈະ​ເກີດ​ພາຍ​ໃນ​ຊ່ວງ​ຫ້າ​ເດືອນ​ທຳອິດ​ຫລັງ​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ​ລູກແຕ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ທີ່​ສາມ​ຫລັງ​ເກີດ​ເປັນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ຜູ້ຍິງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ເກີດ​ພາ​ວະ​ຜົມ​ລົ່ນຫລາຍ​ຫລັງ​ເກີດ
– ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ມັດ​ຜົມ​ທີ່​ຫັດ​ເກີນ​ໄປແໜ້ນ​ເກີນ​ໄປ
– ຍິ່ງ​ຄຽດ​ຜົມ​ຍິ່ງ​ລົ່ນ
– ພຶ່ງ​ອາຫານ​ເສີມ ເຊັ່ນ ວິ​ຕາ​ມິນ​ບີ6 ໄບ​ໂອ​ຕິນ