ບໍລິສັດ ສາມາດ ອິນດີ້ ໄດ້ຍື່ນຈົດທະບຽນກາໝາຍງານ Vangvieng Music Fest ແລ້ວ

0
1467

ບໍລິສັດສາມາດ ອິນດີ້ ໄດ້ຍື່ນຈົດທະບຽນກາຫມາຍງານ Vangvieng Music Fest ແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈົດມາເພື່ອ ເອົາຊະນະຝ່າຍໃດ ຝ່າຍຫນຶ່ງ ແຕ່ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຕ້ອງການອະທິບາຍໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຮູ້ວ່າ ການຈົດທະບຽນກາຫມາຍງານ ເປັນພຽງການຄຸ້ນຄອງຮູບແບບກາຫມາຍນັ້ນໆ ເພຶ່ອໄວ້ບໍ່ໃຫ້ໃຜ copy
ບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖິງ ການຈົດທະບຽນກາຫມາຍແລ້ວຈະເປັນເຈົ້າຂອງຊື່ງານ ວັງວຽງ ໄດ້ໂລດ

%e0%ba%a7%e0%ba%b1%e0%ba%87%e0%ba%8d%e0%ba%87%e0%ba%87%e0%ba%87%e0%ba%87%e0%ba%87%e0%ba%a7
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ເຄື່ອງໝາຍທີ່ເປັນຄຳຫຍໍ້ ຫຼືຊື່ເຕັມຂອງຕົວເມືອງ ເທດສະບານ ແລະ ແຂວງ ນະຄອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະຂອງຕ່າງປະເທດແມ່ນ ບໍ່ສາມາດຈົດເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໄດ້ (ບາງກໍລະນີ ອະນຸຍາດແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີ ຈາກພາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ) ແຕ່ແນ່ນອນ ເຄື່ອງໝາຍ vangvieng music fest ຄືເຄື່ອງໝາຍຂອງງານດົນຕີ ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
ສ່ວນການຈັດງານດົນຕີ ບໍ່ວ່າໃນຮູບແບບໃດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ພາກສ່ວນຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳ ກະຊວງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ຊຶ່ງງານ vangvieng music fest ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ຂ່າວ: VangVieng Music Fest ວັງວຽງ