ຂ່າວດີ ສໍາຫຼັບບັນດາທ່ານທີ່ຮຽນທາງດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ກໍາລັງຊອກຫາທຶນເພືອໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ

ຂ່າວດີ ສໍາຫຼັບບັນດາທ່ານ ທີ່ຮຽນທາງດ້ານ ວິສະວະກໍາ ແລະ ກໍາລັງຊອກຫາທຶນ ເພືອໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດໃນຂົງເຂດ ອາຊຽນ ຫຼື ໃນປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ສາມາດສະຫມັກທຶນນີ້ໄດ້.

Apply Now!
Scholarships for Graduate Degree Programs (JFY 2017)
Deadline: October 31st (Monday), 2016
AUN/SEED-Net is pleased to announce that we open for application of the following programs.
1. Master’s Program (approximately 50 scholarships available)
2. Doctoral Degree Sandwich Program (approximately 20 scholarships available)
3. Integrated Graduate Degree Program (approximately 10 scholarships available)
Interested candidate is requested to study the program concept, eligibility and scholarship offer in “Implementation Guideline and Application Form” of each program athttp://www.seed-net.org/application-forms/
Any questions please contact:
1. Master’s Program: master@aun-seed.net
2. Doctoral Degree Sandwich Program: phdsw@aun-seed.net
3. Integrated Graduate Degree Program: intgr.grad@aun-seed.net