ຂີ່ລົດແຂ່ງກັນ-ລ່ວງໄຟແດງ, ຮຽງກັນເປັນໜ້າກະດານ ແລະ ບໍ່ເຄົາລົບສິດຂອງຜູ້ອື່ນຈະເສຍຄ່າປັບເທົ່າໃດ?

0
1182

ອາທິດທີ່ແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີໄປແດ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາປັບໃໝຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ ແຕ່ເປັນພຽງບາງມາດຕາເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເຫຼືອມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ກັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທຸກປະເພດ ກໍຄືຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ມີສະຕິຕື່ນຕົວຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ການຈະລາຈອນທາງບົກມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວປະເທດ.

ອີງຕາມລໍາລັດວ່າດ້ວຍການປັປໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ ເລກທີ 188/ນຍ:

ມາດຕາ 8 ການຂີ່ລົດແຂ່ງກັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ: ຜູ້ຂັບຂີ່ນັບແຕ່ສອງຄົນຂຶ້ນໄປ ຫາກໄດ້ຂັບລົດແຂ່ງກັນຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຈະລາຈອນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມປະເພດລົດຄື: ລົດຖີບ 10.000 ກີບ; ລົດຈັກ, ລົດ 3 ລໍ້ຕິດເຄື່ອງຈັກ  100.000 ກີບ; ລົດເບົາ (ເກັງ, ກະບະ, ຈິບ, ຕູ້) 500.000 ກີບ; ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ ແລະ ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 600.000 ກີບ; ລົດບັນທຸກ 10 ລໍ້ຂຶ້ນໄປ ແລະ ລົດເມໂດຍສານ 700.000 ກີບ.

ມາດຕາທີ 9 ການຂັບຂີ່ລົດຮຽງກັນ: ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທຸກຊະນິດຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງທີ່ມີແຕ່ສອງຊ່ອງທາງຕ້ອງຂັບຂີ່ເປັນແຖວດຽວ, ຍົກເວັ້ນໃນເວລາແຊງກັນຂຶ້ນໜ້າ ຖ້າຫາກຂັບຂີ່ລົດຮຽງກັນເປັນໜ້າກະດານເກີນ 2 ຄັນຂຶ້ນໄປຈະປັບໃໝຕາມປະເພດລົດຄື: ລົດຖີບ 10.000 ກີບ; ລົດຈັກ 50.000 ກີບ; ລົດ 3 ລໍ້ຕິດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລົດໄຖນາເດີນຕາມ 70.000 ກີບ.

ມາດຕາທີ 10 ການຂັບຂີ່ລົດລ່ວງໄຟອໍານາດ, ປ້າຍຫ້າມ, ປ້າຍບອກຢຸດ: ຖ້າຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຄັນໃດລ່ວງໄຟແດງ, ປ້າຍຫ້າມຜ່ານ ຫຼື ປ້າຍບອກຢຸດ ຈະຖືກປັບໃໝຄື: ລົດຖີບ 15.000 ກີບ; ລົດຈັກ, ລົດ 3 ລໍ້ຕິດເຄື່ອງຈັກ  50.000 ກີບ; ລົດເບົາ (ເກັງ, ກະບະ, ຈິບ, ຕູ້) 70.000 ກີບ; ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ 100.000 ກີບ; ບັນທຸກ 6 ລໍ້ 150.000 ກີບ; ລົດບັນທຸກ 10 ລໍ້ຂຶ້ນໄປ ແລະ ລົດເມໂດຍສານ 200.000 ກີບ.

ມາດຕາທີ 11 ການຂັບຂີ່ລົດໂດຍບໍ່ເຄົາລົບສິດຂອງຜູ້ອື່ນ: ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດໃດຫາກຂັບລົດ ໂດຍບໍ່ເຄົາລົບສິດທິຂອງຜູ້ອື່ນເຊັ່ນ: ເມື່ອເຂົ້າສູ່ທາງຄົບ ຫຼື ທາງແຍກທີ່ສະເໝີກັນ ແລ້ວບໍ່ປ່ອຍທາງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືໄປກ່ອນ ຫຼື ເມື່ອເຂົ້າສູ່ທາງວົງວຽນກໍບໍ່ປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດຢູ່ໃນວົງວຽນໄປກ່ອນ ຈະຖືກປັບໃໝ່ຕາມປະເພດລົດຄື: ລົດຈັກ, ລົດ 3 ລໍ້ຕິດເຄື່ອງຈັກ 30.000 ກີບ; ລົດເບົາ (ເກັງ, ກະບະ, ຈິບ, ຕູ້) 70.000 ກີບ; ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ 100.000 ກີບ; ບັນທຸກ 6 ລໍ້ 150.000 ກີບ; ລົດບັນທຸກ 10 ລໍ້ຂຶ້ນໄປ ແລະ ລົດເມໂດຍສານ 200.000 ກີບ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມມາດຕາອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັານການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ ໃນມື້ຕໍ່ໄປໄດ້ທີ່ https://laopost.com/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ