ການຈູດບໍ່ແມ່ນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຕ້ອງ

0
2811

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ໃນປະຈຸບັນ, ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນການສ້າງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ເປັນສາເຫດໃນການເກີດຝຸ່ນລະອອງ ເມື່ອຝຸ່ນ ແລະ ຄວັນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ຈະເຮັດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈມີການລະຄາຍເຄືອງ, ເຄືອງດັງ, ຈາມ ແລະ ເມື່ອສະສົມໄປເລື່ອຍໆກໍ່ຈະໃຫ້ປອດມີບັນຫາ, ຫອບຫືດ, ຫົວໃຈວາຍ ຈົນໄປເຖິງການກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງປອດ ແລະ ພະຍາດແຊກແຊງຕ່າງໆຕາມມາ.

ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຍັງເປັນສາເຫດໃນການເກີດອັກຄີໄພເຊັ່ນ: ໄຟໄໝ້ປ່າ, ບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ, ຮ້ານອາຫານ… ຍ້ອນການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວລາມໄປຫາບໍລິເວນທີ່ໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະຍາມອາກາດຮ້ອນ ແຮ່ງໄວຕໍ່ການຕິດໄຟ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາຮູ້ຈັກວິທີການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບໄມ້ແຫ້ງ :  ເຮັດໃຫ້ໝູ້ນພໍປະມານ ແລ້ວນຳໄປໃສ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ໜ້າດິນທີ່ມີບໍລະເວນຫຼຸບໃຫ້ພຽງ ພ້ອມຍັງສາມາດນຳໄປເຮັດປຸຍ ໂດຍການໝັກມ້ຽນໃນຖັງດຳພ້ອມປະສົມກັບນໍ້າຊີວະພາບ.

2. ຕຸກນໍ້າ ແລະ ແກັດເຈ້ຍ: ແຍກອອກມາຈາກຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດອື່ນ ແລ້ວທ້ອນມ້ຽນຂາຍ ແທນການນຳໄປຈູດ.

3. ຖົງຢາງ : ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວຄວນເກັບໃສ່ຖົງດຳເພື່ອຖ້າລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອມາເອົາ ແທນການຈູດ.

4. ຫຼອດໄຟ, ແບັດເຕີຣີ : ຄວນແຍກກັບຖົງຕ່າງຫາກ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ລົດຂີ້ເຫຍື້ອຊາບເມື່ອມາເອົາ. ຢ່າຈູດເດັດຂາດ ເພາະດອກໄຟອາດແຕກໃນລະຫວ່າງຈູດແລ້ວກະເດັນໃສ່ຮ່າງກາຍ.

5. ເສດອາຫານ : ນຳເອົາໃສ່ຮາກຕົ້ນໄມ້ ເພາະເສດອາຫານກໍ່ເປັນປຸຍຊະນິດໜຶ່ງ ແຕ່ຕ້ອງເອົາມ້ຽນບໍລິເວນແດດແຮງໆ.

ພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງທີ່ມານຳການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ພ້ອມເຮັດໃຫ້ປະມານຂີ້ເຫຍື້ອໃນບ້ານຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ.