ອາການຄຽດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ

0
1411
 1. ພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດ: ອາການຄຽດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫົວໃຈ ແລະຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ, ຖ້າຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ
 2. ຄວາມດັນເລືອດ: ຜູ້ທີ່ມີອາການຄຽດມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຄວາມດັນເລືອດໄດ້ສູງ ຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ 2 ເທົ່າ
 3. ພະຍາດເບົາຫວານ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ເຫັນວ່າ ພາວະທາງດ້ານຈິດໃຈສຳຄັນຕໍ່ການຄວບຄຸມນໍ້າຕານ ເພາະໂຮໂມນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄຽດ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າຕານໄດ້
 4. ພະຍາດຫອບຫືດ: ຄວາມກັງວົນໃຈ ເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃຫ້ອາການຫອບຫືດເປັນແຮງກວ່າເດີມ, ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ ເມື່ອມີອາການຄຽດ ຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ
 5. ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງບໍ່ເປັນຈັງຫວະ: ອາການຄຽດມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຫົວໃຈເຕັ້ນບໍ່ເປັນຈັງຫວະ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວ ມາບວກກັບຄວາມຄຽດ ອາດເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນໄດ້
 6. ພະຍາດຜິວໜັງ: ບາງຊະນິດເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກລະບົບປະສາດ, ດັ່ງນັ້ນຫາກເກີດການຄຽດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທາງຜິວໜັງໄດ້
 7. ພູມແພ້: ອາການຄຽດຈະກະທົບຕໍ່ພູມຄຸ້ມກັນ ແລະຍັງກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອ
 8. ມະເຮັງ: ມີການວິໄຈບອກວ່າ ອາການຄຽດເປັນປັດໄຈສຳຄັນເຮັດໃຫ້ມະເຮັງລຸກລາມຂຶ້ນ
 9. ໄມເກຣນ: ການຄຽດເຮັດໃຫ້ສານຊີໂຣໂທນິນໃນສະໝອງເກີດການບົກພ່ອງ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດຂະຫຍາຍ ແລະອາດຫົດຕົວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບຫົວ
 10. ນອນບໍ່ຫຼັບ: ການຄຽດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດການຕຶງໂຕ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ ແລະກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ
 11. ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບສືບພັນ: ຄວາມຄຽດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງ, ມີການເຈັບທ້ອງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ ແລະບາງຄັ້ງມີໂອກາດເປັນໝັນໄດ້