6 ວິທີຮັບມື ແລະປ້ອງກັນການເປັນຕຸ່ມໃສ່ຮີມປາກ

 

  1. ຫຼີກລ່ຽງແສງແດດ : ຖ້າຕ້ອງອອກແດດໃຫ້ທາຄີມກັນແດດຈະຫຼຸດໂອກາດການເກີດຕຸ່ມໃສ່ຮີມປາກໄດ້.
  2. ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຄຽດ.
  3. ພັກຜັກໃຫ້ພຽງພໍ: ການນອນຫຼັບບໍ່ພຽງພໍສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຕຸ່ມໃສ່ຮີມປາກໄດ້ ເນື່ອງຈາກພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍອ່ອນແອລົງ.
  4. ຫຼີກລ່ຽງການບາດເຈັບ ຫຼລອກບໍລິເວນປາກ.
  5. ສັງເກດອາການທາຢາແຕ່ຕົ້ນໆເຊັ່ນ: ອາການແສບຮ້ອນ,​ເຈັບ, ຄັນ ທີ່ບໍລິເວນຮີມປາກກໍໃຫ້ທາຢາ Acyclovir cream ທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ ແລະປ້ອງກັນໄວ້ ທາມື້ລະ 5 ຄັ້ງ, ທາປະມານ 5 ມື້ ຫຼືຈົນດີ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຫຼືເຮັດໃຫ້ດີໄວຂຶ້ນ.