ອາການເຕືອນວ່າເຮົາອາດເປັນພະຍາດທາງສະໝອງ ແລະລະບົບປະສາດ

ພະຍາດທາງສະໝອງ ແລະລະບົບປະສາດ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ຫຼືເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ ຫາກຄ່ອຍໆກໍ່ຕົວຂຶ້ນແຕ່ອາການດັ່ງກ່າວຕ່າງໆນັ້ນເຮົາອາດບໍ່ທັນສັງເກດ ດັັ່ງນັ້ນບາງຄັ້ງກໍກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ສາຍເກີນແກ້.

ແຕ່ຖ້າເຮົາສັງເກດຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດ ແມ້ແຕ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນກໍອາດໝາຍຄວາມວ່າເຮົາມີໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບປະສາດ ແລະສະໝອງ ຫຼືຈາກສາເຫດອື່ນໆ ທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນກັນເຮົາຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບການປຶກສາຈາກແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຖ້າຮັກສາແຕ່ຕົ້ນໆ ກໍມີໂອກາດດີຂາດ ແລະມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງໄດ້ແນ່ນອນ.

ມີອາການເຕືອນພະຍາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ອາດສະແດງວ່າເຮົາມີໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບປະສາດ ແລະສະໝອງ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ສັງເກດຈື່ຈໍານໍາໄປປຽບທຽບວ່າເຮົາມີອາການເຫຼົ່ານີ້ ຫຼືບໍ່ ແລະຖ້າມີກໍຢ່ານິ້ງນອນໃຈເດັດຂາດ ເພາະໝາຍເຖິງຊີວິດເຮົານັ້ນເອງ.

ມີອາການຫຼົງໆລືມໆຕະຫຼອດ ລຸກນັ່ງແລ້ວໜ້າມືດ, ມີອາການເມົາຫົວຕະຫຼອດຈົນຍ່າງເຊໄປເຊມາ, ຫູອຶ້ງຮູ້ສຶກວ່າເຮືອນປິ່ນ, ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ, ມັກເຫັນພາບຊ້ອນຢູ່ຕະຫຼອດ, ມີອາການຊາຢູ່ຕະຫຼອດ, ມີອາການສັ່ນເມື່ອຢູ່ເສີຍໆ ມີອາການຊັກ,​ ມີອາການສັ່ນເວລາໃຊ້ກ້າມຊື້ນ ເຊັ່ນ: ເຈັບບ່ວງຕັກອາຫານເຂົ້າປາກເວລາກິນເຂົ້າກໍຈະສັ່ນຈົນເຮັດໃຫ້ອາຫານຕົກ, ຫົວສັ່ນເອງ, ຄໍສັ່ນເອງ, ແຂນຂາອ່ອນແຮງ, ຈັບສິ່ງຂອງກໍຕົກຈາກມືຕະຫຼອດ, ເວລາຍ່າງເກີບມັກຫຼຸດ ແລະຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍຕະຫຼອດ.