ຫຼຸດຜ່ອນການກິນເກືອ ສາມາດແກ້ບັນຫາ “ນອນໂກນ” ໄດ້!

175765395
(ພາບປະກອບ)

 

ການນອນໂນນ ເປັນໄພງຽບທີ່ແອບແຝງໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍ ໂດຍມີຜົນງານການວິໄຈຈາກສະຫະລັດ

ອາເມລິກາລາຍງານວ່າ ຜູ້ທີ່ນອນໂກນແບບມີການຢຸດຫາຍໃຈຮຸນແຮງພ້ອມນັ້ນ ມີໂອກາດຕາຍພາຍ

ໃນ 8 ປີ ສູງເກືອບ 200% ຮູ້ຄືແນວນີ້ ຖ້າຫາກໃຜຢ້ານ ແລະ ບໍ່ຢາກທີ່ຈະສ່ຽງຕົກໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ

ກໍຄວນທີ່ຈະກວດສຸຂະພາບ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ແຕ່ຫົວທີກ

 

ນັກວິໄຈໃນໂຮງໝໍຄລີນິກຄັສ ເດ ພໍໂຕ ອະເລເກຣ ໃນປະເທດເບຣຊິນ ກໍພົບວ່າ ການຮັບປະທານອາ

ຫານທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງເກືອໃນລະດັບຕ່ຳ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໂກນໃນເວລານອນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ

ອາການຢຸດຫາຍໃຈຊົ່ວຄາວໃນລະຫວ່າງນອນຫຼັບໄດ້.

 

ນັກວິໄຈເບຣຊິນເຊື່ອວ່າ ການຮັບປະທານເກືອຫຼາຍເກີນໄປ ຈະນຳໄປສູ່ການສ້າງຂອງແຫຼວໃນຮ່າງ

ກາຍ ແລະ ເມື່ອນອນລົງຂອງແຫຼວເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຄື່ອນຕົວໄປຢູ່ໃນບໍລິເວນຄໍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼ

ວຽນທາງເດີນຫາຍໃຈເບື້ອງເທິງແຄບຄົງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດຫາຍໃຈຊົ່ວຂະນະ.

 

ສະນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ເປັນເລື່ອງເສຍຫາຍ ຖ້າຫາກຈະຫຼຸດຜ່ອນການກິນເກືອໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເພາະວ່າຖ້າຫາກ

ກິນຫຼາຍເກີນໄປກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີຕໍ່ກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງອີກດ້ວຍ, ຖ້າສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດອາການນອນໂກນ

ໄດ້ ກໍນັບວ່າເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ທັງດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ.