ປັດສະວະຂອງຄົນເຮົາ ເຮັດດ້ວຍສານ 3 ພັນກວ່າ

Pic_369137

 
ຄົ້ບພົບຄວາມລັບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາຄົ້ນຄວ້າມາຕັ້ງ 7 ປີ ວ່ານ້ຳປັດສະວະຂອງຄົນເຮົານັ້ນ ປະກອບ

ໄປດ້ວຍສານປະກອບນານາຊະນິດຈໍານວນຫຼາຍ ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 3,079 ຢ່າງ

ໃນຈຳນວນທັ້ງໝົດນີ້ ແບັກທີເຣັຍເປັນຄົນເຮັດຂື້ນມາ 72 ຢ່າງ ໂຕເຮົາເຮັດຂື້ນເອງ 1,453 ຢ່າງ ນອກນັ້ນອີກ 2,282 ຢ່າງ ເກີດຈາກອາຫານ

ຢາ ,ເຄື່ອງສຳອາງ ຫລືມາຈາກການສຳຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ອາຈານ David Davis Hart ອາຈານວິຊາຊີວະສາດແລະວິທະຍາການຄອມພິວເຕີ ວິທະຍາໄລ Alberta ຜູ້ແຍກແຍະຍັງອອກປາກວ່າ “ມັນເປັນນ້ຳຢາຊີວະພາບທີ່ຊັບຊ້ອນຢ່າງເຫລືອເຊື່ອ ເຮົາຄິດບໍ່ອອກວ່າ ສານປະກອບທາງເຄມີຕັ້ງຫລາກຫລາຍຢ່າງນີ້ ມາຮວມກັນຢູ່ໃດ້

ແບບໃດ.
ອາຈານເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ຖ້າຖຽບກັບຂອງ ແຫຼວໃນຮ່າງກາຍຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນນ້ຳລາຍແລະຂອງແຫຼວຂອງມັນສະໝອງແລະໄຂສັນຫລັງ ນ້ຳປັດ

ສະວະມີສານປະກອບຫຼາຍກວ່າກັນ 5-10 ເທົ່າ ຊ້ຳຍັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເຄມີ. ສານປະກອບຕ່າງໆ ໃນປັດສະວະຫາກຈັດແບ່ງປະເພດ

ອອກໃດ້ເປັນສານເຄມີຕ່າງໆບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 230ປະເພດ.