Home ຂ່າວການພັດທະນາ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນປີ 2028

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນປີ 2028

0
2240

ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ – ຫວຽດນາມ ໄລຍະທີ 1 ຈາກຕົວເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຫາ ຊາຍແດນລາວ – ຫວຽດນາມ ໄລຍະທາງປະມານ 150 ກິໂລແມັດ ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ປະມານ 2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈະສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ ໃນປີ 2028.

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽ ມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ເຊັນສັນຍາການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຫວຽດນາມ ເມື່ອວັນທີ 31 ສິງຫາ ວ່າ ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ – ຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ I ກໍຄືຈາກຕົວເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຫາ ຊາຍແດນ ລາວ – ຫວຽດນາມ ມີໄລຍະທາງ ປະມານ 150 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງຜ່ານມາກໍສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ – ເຕັກນິກ ແລະ ບົດສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ປັດຈຸບັນແມ່ນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ການສຶກສາອອກ ແບບລະອຽດ.

ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາສໍາຫຼວດອອກແບບລະອຽດນີ້ ບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ ປຶກສາຊັ້ນນໍາຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍຄື ບໍລິສັດ ຢູຊິນ ເອັນຈິເນຍລິ້ງ (Yooshin Engineering Corporation) ສົມທົບຮ່ວມມື ວິສາຫະກິດ ລົດໄຟ ສ.ເກົາຫຼີ (Korea National Railway). ສຳລັບໂຄງການ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ ປະມານ 2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາມາດສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໃນປີ 2028.

ໂຄງການພັດທະນາເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ – ຫວຽດນາມ ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໂຄງການມີໄລຍະທາງທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ 452 ກິໂລແມັດ, ແບ່ງອອກເປັນ 2 ເສັ້ນທາງ ຄື:

  1. ເສັ້ນທີ 1 ຈາກເມືອງທ່າແຂກ ຫາ ຊາຍແດນລາວ – ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຍາວ 139,19 ກິໂລແມັດ.
  2. ເສັ້ນທີ 2 ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຄວາມຍາວ 312,81 ກິໂລແມັດ.

ສຳລັບເສັ້ນທາງຂອງ ໂຄງການໃນຝາກ ສສ ຫວຽດນາມ ຍາວປະມານ 119 ກິໂລແມັດ.