ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ໃຕ້​ວົງ​ແຂນດຳ ທີ່ສາວໆຕ້ອງຮູ້

     SK_armpit_USA
ຂີ້ແຮ້fດຳ ເປັນບັນຫາ​ໜັກ​ອົກ​ໜັກ​ໃຈ​ຂອງ​ສາວໆ ຫລາຍໆຄົນ​ເຮັດໃຫ້​ຂາດ​ຄວາມຫມັ້ນ​ໃຈ​ບໍ່​ກ້າ​ທີ່​ຈະ​ໃສ່​ເສື້ອ​ທີ່​ໂຊແຂນ ບາງທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງດຳໃຊ້ຫຍັງຜິດມາ ຫລື ບໍ່ມື້ນີ້ເລີຍມາບອກສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂີ້ແຮ້ດຳມາບອກກັນ

1. ການ​ລົກຂົນຂື້ແຮ້ ການ​ລົກ​ຂົນ​ຂີ້ແຮ້​ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ໃຫ້​ເຮັດໃຫ້​ຂົນ​ຂີ້ແຮ້ດຳໄດ້ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເກີດ​ການ​ອັກ​ເສບ​ຂອງ​ຮູ​ຂຸມ​ຂົນ​ເວລາ​ລົກຂົນ​ຂີ້ແຮ້ ຄົົນທີ່​ລົກເລື້ອຍ​ເປັນ​ປະຈຳ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຍິ່ງ​ຈະ​ມີ​​ຂີ້ແຮ້​ດຳ​ໃຜ​ທີ່​ລົກຂົນ​ຂີ້ແຮ້ຄວນ ທາ​ຄີມ​ບຳ​ລຸງ​ນຳ

2. ການ​ຮຸກຖູຂີ້ແຮ້ ເພາະບໍລິເວນ​ທີ່​ເປັນ​ຂໍ້​ພັບ​ຈະ​ຖືກ​ຮຸກຖູ​ກັນ​ເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຮອຍ​ດຳ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ງ່າຍ ຂີ້ແຮ້​ກໍ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ອະໄວຍະວະ​ທີ່​ຮຸກຖູ​ກັນ​ເລື້ອຍ​ໆເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ອາການຂີ້ແຮ້​ດຳ​ໄດ້ ໂດຍ​ສະເພາະ​​ຄົົນທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຕົວ​ຫລາຍ​ໆ ຫລື​ ຕຸ້ຍຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຮຸກຖູ​ຂອງ​ຂໍ້​ພັບ​ເລື້ອຍໆ​ຫລາຍກວ່າ​ຄົນ​ຈ່ອຍ ເຮັດໃຫ້​ຄົນ​ຕຸ້ຍຂີ້ແຮ້​​ດຳ​ໄດ້​ຫລາຍກວ່າ​ຄົນ​ຈ່ອຍ

3. ເຫື່ອ​ຫລາຍ​ເກີດ​ຄວາມ​ເປິເປື້ອຍ ເພາະ​ເຫື່ອ​ຈະ​ໄຫລ​ລົງ​ມາ​ປະສົມ​ກັບ​ໂລ​ອອນ​ທີ່​ເຮົາ​ທາ​ເຂົ້າໄປ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ປະຕິ​ກິ​ລິ​ຢາ​ກັນ​ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂີ້ແຮ້ດຳ​ໄດ້ ເຖິງແມ່ນ​ບາງ​ຄົນ​ບໍ່​ທາ​ໂລ​ອອນ​ຖ້າ​ເຫື່ອ​ໄຫລ​ມາ​ບໍລິເວນ​ຂີ້ແຮ້​ກໍ​ຈະ​ມີ​ຄາບ​ເຫື່ອ​ສີ​ດຳ​ເປັນຮອຍ

4. ແຖ​ຂົນ​ຂີ້ແຮ້ຍິ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ຂີ້ແຮ້ ເພາະ​​ມີດ​ແຖ​ຈະ​ໄປ​ທຳລາຍ​ເຊວ​ຜິວ​ໜັງ​ຂີ້ແຮ້ ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຮອຍ​ດຳ​ຂຶ້ນ

5. ກຳ​ມະພັນ ເພາະ​ກຳມະພັນ​ມີ​ສ່ວນ​ເຮັດໃຫ້ຂິີ້ແຮ້​ດຳ​ໄດ້