“ໄບເດນ” ກຽມເຂົ້າໃກ້ໄຊຊະນະ! ທີມງານທຣໍ້າຍື່ນເລື່ອງຕໍ່ສານໃຫ້ລະງັບການນັບຄະແນນໃນຫຼາຍລັດ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ເມື່ອວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020 ວ່າ ຄະແນນຄະນະເລືອກຕັ້ງຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການຂອງທ່ານ ໂຈ ໄບເດນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣໍ້າ ຕາມການລາຍງານຂອງສື່ຂ່າວອາເມລິກາຫຼາຍສຳນັກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍ ໂດຍສື່ຂ່າວກຸ່ມໜຶ່ງໃຫ້ທ່ານ ໄບເດນ ມີຄະນະນຳທີ່ 264 ຕໍ່ 214 ແລະ ອີກກຸ່ມໃຫ້ຄະແນນທ່ານໄບເດນ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ ເນື່ອງຈາກສື່ບາງສຳນັກຍັງບໍ່ປະກາດຜູ້ຊະນະຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ກັບລັດແອຣິໂຊນາ ເຊິ່ງມີຄະແນນຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງ 11 ຄະແນນ.

ມີລາຍງານວ່າ ທີມງານຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີໂດນັລ ທຣໍ້າ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຂໍໃຫ້ລະງັບການນັບຄະແນນທາງໄປສະນີ ທີ່ມີຮອດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຫຼັງວັນເລອກຕັ້ງ ວັນທີ 3 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານ ໃນລັດເພນຊິລເວເນຍ ຫຼັງຈາກທີ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງລັດເພນຊິລເວເນຍອະນຸຍາດໃຫ້ນັບຄະແນນຈາກບັດທັງໝົດ ທີ່ມາຮອດພາຍໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຄື: “ຕ້ອງປະທັບຕາໄປສະນີພາຍໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ”.

ຂະນະດຽວກັນນີ້, ທີມງານຂອງທຣໍ້າ ຍັງໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ສານລັດມິຊິແກນ ຂໍໃຫ້ລະງັບການນັບຄະແນນຈົນກວ່າຄະນະຜູ້ສັງເກດການຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຄົບທຸກໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງກຽມຂໍນັບຄະແນນໃໝ່ໃນລັດວິສຄອນຊິນ ເນື່ອງຈາກພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຫຼາຍຢ່າງ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ