ອາການປວດຫຼັງໃນຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນແບບໃດຜິດປົກກະຕິ

ອາການ PMS ຫຼື ອາການກ່ອນມີປະຈຳເດືອນເປັນສິ່ງທີ່ທໍລະມານ ແມ່ຍິງເກືອບທຸກຄົນລ້ວນໄດ້ພົບກັບອາການປວດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຈະປວດແຮງ ຫຼື ຄ່ອຍນັ້ນມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຄົນ ເພາະອີງໃສ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແຕ່ອາການປວດຫຼັງໃນຊ່ວງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນແບບໃດທີ່ຜິດປົກກະຕິນັ້ນ ເຮົາມາສັງເກດອາການໄປພ້ອມກັນເລີຍ

– ມີອາການປວດຫຼັງລາມໄປຮອດແອວ ສະໂພກ ແລະ ລາມລົງໄປຮອດຂາ
– ປວດຫຼັງ ປວດທ້ອງ ໃນຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ເປັນການປວດແຮງໆ ແບບບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ
– ມີອາການປວດຫຼັງໃນຊ່ວງກຳລັງມີປະຈຳເດືອນ ຫຼື ຫຼັງປະຈຳເດືອນຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນທຸກໆເດືອນ
– ປວດຫຼັງ ຫຼື ປວດທ້ອງຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກິນຢາແກ້ປວດໃສ່ແລ້ວກໍ່ຍັງບໍ່ເຊົາປວດ
– ມີອາການປວດຕະຫຼອດໃນຊ່ວງທີມີປະຈຳເດືອນ
– ປວດຫຼັງແຮງ ແລະ ປະຈຳເດືອນມາໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ
– ປວດຫຼັງຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນພ້ອມກັນມີອາການຕົກຂ່າວ ມີກິ່ນເໝັນພ້ອມ
– ປວດຫຼັງໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ແລະ ມີໄຂ້ສູງພ້ອມ
– ປວດຫຼັງ ຫຼື ທ້ອງນ້ອຍຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງຫຼາຍເປັນພີເສດ
– ປວດຫຼັງຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ສັງເກດເຫັນໜ້າທ້ອງບວມເຄັ່ງຜິດຜົກກະຕິ ຮວມກັບເວລາຄຳເບິ່ງທ້ອງຄືມີກ້ອນ

ຫາກໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ທ່ານເປັນປະຈຳເດືອນ ແລະ ມີອາການປວດຄືທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຢ່າຖືເບົາໃຫ້ທ່ານຟ້າວໄປຫາແພດເພື່ອກວດເບິ່ງ