ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນ ມ7 ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ທີ່ແຂວງຕ່າງໆ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ 2016

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນ ມ7 ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ວິຊາສະເພາະທີ່ແຂວງຕ່າງໆ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳປີ 2016

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 2778

ທີ່ມາ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຈາກເພສ: ປະກາດ