ໜ້າທຳອິດ Tags Https://laopost.com/?p=106878&preview=true

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: https://laopost.com/?p=106878&preview=true

ເຕັກໂນໂລຊີມາແຮງ ການສຶກສາຕ້ອງປ່ຽນໃຫ້ທັນໂລກ

ການສຶກສາຈາກອະດິດ ເຖິງປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຂົ້າກັບຍຸກສະໄໝຂອງການສຶກສາເທົ່າທີ່ຄວນ ຍັງເປັນການບັງຄັບໃຫ້ມີການຮຽນຫຼາຍວິຊາ ແລະ ມີການແບ່ງແຍກນັກສຶກສາເຊັ່ນ: ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນໄດ້ດີ ແລະ ຮຽນບໍ່ໄດ້ດີ (ເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ເກັ່ງ) ແນວຄິດດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ລື້ງເຄີຍຂອງບຸກຄົນ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເສຍໂອກາດໃນການສຶກສາຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຈົນມີຜົນກະທົບເຖິງເສັ້ນທາງເດີນອາຊີບຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ແລ້ວແມ່ນຫຍັງທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງການສຶກສາແບບນີ້ໄດ້? ແລະ ໃນອະນາຄົດຄົນຈະບໍ່ຢາກຮຽນແບບປັດຈຸບັນ ຈະຫັນມາສຶກສາກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພາະມັນສາມາດໃຫ້ຄົນເຮົາເລືອກສາຍຮຽນໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ. Salman Khan ກ່າວວ່າ: ແຕ່ນີ້ໄປເຕັກໂນໂລຊີ...