ໜ້າທຳອິດ Tags ອະນຸຍາດໃຊ້ຢາ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ອະນຸຍາດໃຊ້ຢາ

ອັງກິດອະນຸມັດຢາຈາກກັນຊາ 2 ຊະນິດ

ບໍລິການສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຫຼື National Health Service/NHS ໃນອັງກິດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາຈາກກັນຊາ 2 ຊະນິດໃນການປິ່ນປົວພະຍາດລົມຊັກ ແລະ ພະຍາດປອກປະສາດເສື່ອມ, ການອະນຸມັດຄັ້ງນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີການອອກແນວປະຕິບັດໃໝ່ໂດຍ NICE ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາດ້ານຢາ, ຊຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຫຼາຍປະການ. ໂດຍອົງກອນການກຸສົນຍິນດີຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄັ້ງນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່ານັກປຸກລະດົມບາງສ່ວນຊຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນເລື່ອງການເຂົ້າເຖິງຢາຈາກກັນຊາຍັງບໍ່ເຫັນພ້ອມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຢາທັງ 2 ຊະນິດຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໃນອັງກິດຈາກກັນຊາທີ່ປູກເພື່ອໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາປິ່ນປົວພະຍາດເທົ່ານັ້ນ. ທັງນີ້, ແພດສາມາດສັ່ງຈ່າຍຢາເອພິດິໂອເລັກ (Epidyolex) ໃຫ້ເດັກທີ່ມີອາການລົມຊັກຮຸນແຮງ 2 ຊະນິດຄື:...