ໜ້າທຳອິດ Tags ສິດໃນການທວງເງິນໂອນຄືນ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ສິດໃນການທວງເງິນໂອນຄືນ

ໂອນເງິນເຂົ້າຜິດບັນຊີ ມີສິດທວງເງິນຄືນໄດ້ບໍ່?

ຫຼາຍທ່ານອາດມີຂໍ້ສົງໃສວ່າ ກໍລະນີຫຼົງໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງຄົນອື່ນ ເຈົ້າຂອງເງິນມີສິດທວງເງິນທີ່ຫຼົງໂອນໄປໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າວ່າກັນຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ການທວງເງິນຄືນແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ 2 ເຫດຜົນຄື: ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ. ເຫດຜົນຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 99 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ ລົງວັນທີ...
error: Content is protected !!