2018 ນີ້ ລັດຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 4,8 ພັນຄອບຄົວ

0
304

ຄວາມທຸກຍາກປະຊາຊົນແມ່ນບັນຫາ ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປີ 2018 ນີ້ ສປປ ລາວ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງອີກ 4.833 ຄອບຄົວ ຈາກ 70.972 ຄອບຄົວ ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 66.139 ຄອບຄົວ ແລະສູ້ຊົນລົບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານຈາກ 1.511 ບ້ານ

ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 1.291 ບ້ານ, ໂດຍຈະສືບຕໍ່ນຳເອົາແນວ ທາງນະໂຍບາຍ ແລະມະຕິຄຳສັ່ງຂອງພັກ-ລັດ ລົງສູ່ຮາກຖານ ເພື່ອສຸມວຽກງານການສ້າງ ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ພ້ອມປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່​ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ອີງຕາມຮ່າງບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນ ນະບົດ ແລະລົບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກຕິດພັນ ກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາສັງຄົມ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊົນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ ລວງເລິກກວ່າເກົ່າ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າສ້າງໂຄງການ ແລະກິດຈະການຕ່າງໆ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວ ຈິງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃນ ການປັບປຸງ ແລະກໍ່ສ້າງ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຟຟ້າ, ຖະໜົນຫົນ ທາງ, ນໍ້າປະປາ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງ ຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ ແລະອຸປະ ກອນການສຶກສາ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການສິດສອນຂອງຄູ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ສູງຂຶ້ນ ແລະທົ່ວເຖິງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອຍົກ ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກ ຍາກຂອງປະຊາຊົນຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ.

 

ແຫລ່ງຂາ່ວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here