ອາຊີບທີ່ລັດສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະ “ຄົນລາວ” ຖືກຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າຢຶດເກືອບທຸກອາຊີບແລ້ວ

0
907
ອາຊີບ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ລັດຖະບານສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະ “ຄົນລາວ” ເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມ: ແຈ້ງການ ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ / ຄໍ 02-2015) ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 1328/ອຄ.ທຄວ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015. ເພື່ອຮັກສາບາງປະເພດທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ສຳລັບປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນການປະກອບທຸລະກິດ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
1. ຂະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ:
ISIC 0230: ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫຼື ພືດຜົນຈາກປ່າໄມ້ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາ)
2. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
ISIC 1312: ການຕໍ່າແຜ່ນແພ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະການຕໍ່າຫູກ ລວມທັງການອອກແບບ, ການເກັບການຈົກລວດລາຍ ແລະ ການມັດໝີ່ແບບພື້ນເມືອງລາວ)
ISIC 1321: ການຖັກ ແລະ ແສ່ວຜ້າແພ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະການຖັກແສ່ວຜ້າໄໝລາວທີ່ມີລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ)
ISIC 1629: ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນອື່ນຈາກໄມ້, ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ຈາກຫວາຍ, ເຟືອງ ແລະ ວັດຖຸຈັກສານ (ສຳລັັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກໄມ້ ແລະ ການຈັກສານອື່ນໆທີ່ມີລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ)
ISIC 1812: ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການກ່ຽວກັບການພິມ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະວຽກງານພາບພິມ)
ISIC 2393: ການຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ຖ້ວຍຊາມທີ່ເປັນກະເບື້ອງອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແບບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ)
ISIC 3211: ການຜະລິດເຄື່ອງເອ້ປະດັບ ແລະ ສິ້ນສ່ວນປະກອບເຄື່ອງເອ້ປະດັບ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການຜະລິດແບບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ
ISIC 3212: ການຜະລິດເຄື່ອງເອ້ທຽມ ແລະ ສິ້ນສ່ວນປະກອບ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການຜະລິດແບບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ
3. ຂະແໜງການສະໜອງໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ, ອາຍຮ້ອນ ແລະ ອາກາດປັບແຕ່ງ
ISIC 3510: ການຜະລິດ, ຖ່າຍກຳລັງ ແລະ ແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະການດຳເນີນທຸລະກິດໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນ ສປປ.ລາວ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 15 ເມກາວັດລົງມາໃນຮູບແບບບໍ່ມີການສຳປະທານໂຄງການ)
4. ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ
ISIC 4321: ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະການບໍລິການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ)
ISIC 4322: ການຕິດຕັ້ງທໍ່ສົ່ງນໍ້າ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການວາງທໍ່ນໍ້າປະປາໃນຕົວເມືອງ, ການຕິດຕັ້ງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບປັບອາກາດໃນອາຄານ)
5. ຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ; ສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ
ISIC 4690: ການຄ້າຂາຍຍົກທີ່ບໍ່ເປັນອັນສະເພາະ (ໝາຍເຖິງທຸລະກິດການຂາຍຍົກທີ່ໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າກວ່າ 4 ຕື້ກີບລົງມາ)
ISIC 4719: ການຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆຕາມຮ້ານທົ່ວໄປ (ໝາຍເຖິງທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີ່ໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າກວ່າ 4 ຕື້ກີບລົງມາ)
6. ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ
ISIC 4921: ຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກພາຍໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ແຖບຊານເມືອງ
ISIC 4922: ການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກອື່ນໆ (ຍົກເວັ້ນທຸລະກິດການບໍລິການລົດແທັກຊີມີເຕີ)
ISIC 5221: ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການປະຈຳວັນໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະກິດຈະການກ່ຽວກັບສະຖານີລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ)
7. ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ບໍລິການອາຫານ
ISIC 5510: ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາໄລຍະສັ້ນ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດເຮືອນພັກ, ຣີສອດ,​ໂຮງແຮມ ລະດັບສາມດາວລົງມາ)

8. ຂະແໜງການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ
ISIC 5813: ການພິມຂ່າວສານໜັງສືພິມ, ບົດຄວາມ ແລະ ວາລະສານ
ISIC 5819: ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການພິມອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການສ້າງຕັ້ງສຳນັກພິມຕ່າງໆ)
ISIC 5920: ການເຄື່ອນໄຫວຈັດພິມບົດເພັງ ແລະ ບັນທຶກສຽງ
ISIC 6010: ການອອກອາກາດທາງວິທະຍຸ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການສ້າງຕັ້ງສະຖານີວິທະຍຸຢູ່ຊຸມຊົນ)
ISIC 6021: ການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການສ້າງຕັ້ງສະຖານີໂທລະພາບຢູ່ຊຸມຊົນ)

9. ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ
ISIC 6430: ຄັງເງິນ, ກອງທຶນ ແລະ ກົງຈັກການເງິນອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະສ້າງຕັ້ງຄັງເງິນ, ການສ້າງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ)
ISIC 6492: ການໃຫ້ສິນເຊື່ອກູ້ຢືມອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດໂຮງຊວດຈຳ)

10. ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາຍອາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ
ISIC 7110: ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ວິສະວະກຳ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບກິດຈະການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ວິສະວະກຳລາວທີ່ຕິດພັນທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນກາງແຕ່ 22KV – 35 KV ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 0.4 KV)
ISIC 7490: ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ທັນຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບກິດຈະການການແປພາສາລາວ)
11. ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ISIC 7810: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຫາງານ (ທຸລະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ)
ISIC 7920: ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການຕ້ອນຮັບອື່ນໆ​ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນທ່ອງທ່ຽວພື້ນທີ່ສະເພາະໃດໜຶ່ງ)
ISIC 8121: ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດຕຶກອາຄານທົ່ວໄປ
12. ຂະແໜງການສຶກສາ
ISIC 8522: ການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ (ທຸລະກິດພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກເວັ້ນໂຮງຮຽນຕິກນິກ-ວິຊາຊີບ,​ວິທາຍາໄລເຕັກນິກເພາະເປັນການສົ່ງເສີມຕາມຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2 ແຕ່ 2011-2015)
ISIC 8549: ການສຶກສາດ້ານອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດສອນພາສາລາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ)
13. ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ
ISIC 8690: ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ສະຫງວນສະເພາະຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນແຕ່ລະປະເພດ, ແຕ່ລະລັກສະນະ ແລະ ແຕ່ລະຂັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ)

14. ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການອື່ນໆ
ISIC 9523: ທຸລະກິດສ້ອມແປງເກີບ ແລະ ເຄື່ອງໜັງ
ISIC 9601: ບໍລິການຊັກປຽກ, ຊັກແຫ້ງປະເພດແຜ່ນແພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂົນສັດ
ISIC 9602: ບໍລິການຕັດຜົມ ແລະ ເສີມສວຍ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຍະກຳ)
ISIC 9603: ບໍລິການຈັດງານປົງສົບ ແລະ ກິດຈະການທີ່ກ່ຽວພັນ
ISIC 9609: ວຽກປະດັບປະດາສະຖານທີ່ຕ່າງໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກປະດັບປະດາສະຖານທີ່ ແລະ ກິດຈະການກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງໄຟ, ແສງ, ສີ ແລະ ສຽງ)

ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດາອາຊີບທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເປັນອາຊີບສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ຄົນລາວໂດຍສະເພາະນັ້ນ ໄດ້ຖືກຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າມາຢຶດເປັນອາຊີບຂອງຕົນໄປເກືອບທຸກຢ່າງ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ ບາງອາຊີບຄົນລາວບໍ່ມີສີມື, ບາງອາຊີບຄົນລາວບໍ່ມີປະສົບການ, ບາງອາຊີບຄົນລາວບໍ່ມີທຶນ ແລະຫຼື ທຸກອາຊີບບໍ່ຖືກສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ຄົນລາວໂດຍສະເພາະຕາມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງໄວ້ນັ້ນເລີຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ບໍລິສັດ ໄອຈັອບ ຈຳກັດ
ຮູບປະກອບ: ຈາກອິນເຕີເນັດ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.