ອາຊີບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍກໍຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບລັດ

0
153

ກອງປະຊຸມສະແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ຊຶ່ງເປັນການປັບປຸງສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍແຍກເນື້ອໃນອາກອນກຳໄລ ອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາກອນມອບເໝົາອອກມາຈາກພາກທີ IV ໝວດທີ 1 ໝວດທີ 2 ແລະ ໝວດທີ 3 ຕາມລຳດັບທີ່ກຳນົດໄວໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນທີ່ໃຊ້ຢູ່ປັດຈຸ ບັນນີ້ຂະຫຍາຍເປັນກົດໝາຍ ລາຍໄດ້ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີພູມລຳເນົາ ຫຼື ມີທີ່ຢູ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ມີດັ່ງນີ້:

1. ເງິນເດືອນ, ຄ່າແຮງງານ, ເງິນເພີ່ມໂມງ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ເງິນຕຳແໜ່ງ, ເງິນໜ້າທີ່, ເງິນບຳເນັດ, ເບັ້ຍປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ເປັນ ເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ.
2. ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະລະທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເປັນຕົ້ນຄ່ານາຍໜ້າ, ຄ່າທີ່ປຶກສາ, ການບໍລິການ, ການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳກີລາ, ການສະແດງ.
3. ການຊື້ຂາຍອອນລາຍ.
4. ເງິນປັນຜົນກຳໄລ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
5. ການຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ການໂອນຮຸ້ນຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ.
6. ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມນອກລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ ລາຍໄດ້ຈາກການຄ້ຳປະກັນຕາມສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນອື່ນໆ.
7. ການຖືກຫວຍເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ.
8. ຂອງຂວັນເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ.
9. ການໃຫ້ເຊົ່າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທີ່ດິນ ເຮືອນ ສິ່ງປຸກສ້າງ ພາຫະນະ ເຄື່ອງກົນຈັກ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ.
10. ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປັນຕົ້ນສິດທິບັດ ລິຂະສິດ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື ສິດອື່ນໆຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ.
11. ການຊື້ຂາຍ ການໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ສິ່ງປຸກສ້າງ ຫຼື ທີ່ດິນພ້ອມສິ່ງປຸກສ້າງ.
12. ກິດຈະການທີ່ບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ.
13. ການສືບທອດມູນມໍລະດົກຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍາດສາຍຕັ້ງດ້ວຍກັນ.

ຮຽບຮຽງ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.