ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 5 ເທົ່າ

0
39

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 5 ເທົ່າ ໃນປັດຈຸບັນມີຜະດຸງຄັນຫລາຍກວ່າ 2.500 ຄົນ ຊຶ່ງຖືກບັນຈຸເຮັດວຽກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຍາກທີ່ສຸດຢູ່ໃນ ສປ ປ ລາວ ນີ້ແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸນັບຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ.

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະ ຊາກອນໂລກ ຄົບຮອບ 32 ປີ ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີບາງຕອນສຳຄັນວ່າ ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມປະເທດທີ່ມີການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຢ່າງໄວວາ ໃນປີ 1990 ມີແມ່ 1.100 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນເວ ລາເກີດລູກ ແຕ່ປີ 2015 ອັດຕາດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງເຫຼືອ 206 ການຕາຍຕໍ່ 100.000 ການເກີດມີຊີວິດ ໃນປີ 2000 ອັດຕາຄວາມຕ້ອງການວິທີການຄຸມກຳເນີດແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວເກືອບຮອດ 40% ໃນປີ 2017 ອັດຕາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ 14%.

ປັດຈຸບັນ ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ແມ່ຍິງໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍຈຳນວນຫລາຍຂຶ້ນທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ເຊື່ອມເພດສຶກສາທີ່ຄົບຖ້ວນເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສອນສຳລັບຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ.

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ເມື່ອທຽບກັບຂົງເຂດອາຊຽນແລ້ວ ເຫັນວ່າຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ ຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບ ເດັກຍິງຍັງຕ້ອງຮັບພາລະເຮັດວຽກເຮືອນ ມີອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນສູງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີທ່າອຽງທີ່ຈະແຕ່ງດອງໄວ ແລະ ຖືພາໃນເວລາທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ເກືອບ 83 ຕໍ່ເດັກຍິງ 1.000 ຄົນໄດ້ເກີດລູກຜູ້ທຳອິດກ່ອນຮອດອາຍຸ 18 ປີ.

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 75% ຂອງໄວໜຸ່ມຍິງທີ່ມີອາຍຸ 15-19 ປີ ທີ່ຍັງບໍ່ແຕ່ງດອງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງວິທີຄຸມກຳເນີດແບບທັນສະໄໝ ແລະ 30% ຂອງແມ່ຍິງລາຍງານວ່າເຄີຍຖືກຄວາມຮຸນແຮງ ແຕ່ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍລິການສຳລັບພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

 

 

ໂດຍ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.