ສະພາບການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ…

0
135

ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເພາະແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາຫາຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2019 ເງິນກີບອ່ອນຄ່າຈາກລະດັບ 291 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ລົງ ມາເປັນ 294 ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນການອ່ອນຄ່າລົງຫຼາຍຫາກທຽບໃສ່ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຢູ່ທີ່ 276 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ຂະນະທີ່ເງິນກີບທຽບໃສ່ໂດລາກໍຍັງອ່ອນຄ່າຢູ່ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ 8.781 ຫາ 8.828 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ ດ້ານນັກເສດຖະສາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າການສົ່ງອອກໃນໄລຍະທ້າຍປີນີ້ຈະເປັນແຮງຍູ້ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບບໍ່ອ່ອນຄ່າຫຼາຍ ແລະ ຈະກັບມາແຂງຄ່າອີກໃນໄລຍະຍາວ.

ເວົ້າສະເພາະອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ເຫັນວ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າໃນລະດັບ 291 ຫາ 294 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ໃນນີ້ ເລີ່ມຕົ້ນມື້ທໍາອິດຂອງເດືອນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າຢູ່ທີ່ 291 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ກ່ອນທີ່ຈະຫຼຸດລົງມາເປັນ 292 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ໃນວັນທີ 3, 4, 6, 9, 10, 11 ຕາມລໍາດັບ ຈາກນັ້ນ ອັດຕາແລກປ່ຽນຍັບຫຼຸດລົງອີກເປັນ 293 ກີບຕໍ່ບາດໃນວັນທີ 5, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 ແລະ ວັນທີ 30 ກ່ອນທີ່ຈະສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າລົງເປັນ 294 ກີບຕໍ່ 1 ບາ ໃນວັນທີ 13, 20, 23 ແລະ 24 ຕາມລໍາດັບ ສະເພາະແຕ່ອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນຕຸລາມີການປ່ຽນແປງ 2 ຄັ້ງ ໂດຍໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ ຢູ່ທີ່ 294 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ຈາກນັ້ນ ວັນທີ 2–3 ຕຸລາຢູ່ທີ່ 293 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ມາຮອດວັນທີ 4 ຕຸລາ ກັບມາອ່ອນຄ່າຢູ່ທີ່ 294 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ.

ສ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນໂດລາຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍຢູ່ລະຫວ່າງ 8.781 ຫາ 8.828 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາເທົ່ານັ້ນ  ໃນວັນທີ 2–6 ກັນຍາ ແລະ ຍັງອ່ອນຄ່າແຕ່ 8.803 ຫາ 8.805 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາໃນວັນທີ 9, 10, 11, 13 ແລະ ວັນທີ 16 ສ່ວນວັນທີ 12–30 ກັນຍາເງິນກີບອ່ອນຄ່າໃນລະດັບ 8.808 ຫາ 8.828 ຕາມລໍາດັບ ວັນທີ 1 ຕຸລາ ຢູ່ທີ່ 8.831 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ ມາຮອດວັນທີ 4 ຕຸລາຢູ່ທີ່ 8.825 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ.

ທັງນີ້ ນັກວິເຄາະຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແຫ່ງໜຶ່ງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າທຽບໃສ່ເງິນບາດ ແລະ ເງິນໂດລາເມື່ອເດືອນກັນຍາຖືວ່າເປັນການອ່ອນຄ່າສູງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ ຊຶ່ງເກີດຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ແຕ່ຫາກທຽບໃສ່ກັບຮ້ານແລກປ່ຽນທົ່ວໄປຂ້າງນອກກໍຍິ່ງຕ່າງກັນຫຼາຍເທົ່າ ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ກັບການສະໜອງທີ່ບໍ່ດຸນດ່ຽງກັນ.

ຂະນະທີ່ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສປະຈໍາທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ອະທິບາຍຕື່ມວ່າ ບັນດາປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຢູ່ໃນຕະ ຫຼາດ ຊຶ່ງຄວາມຕ້ອງການຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເກີດຈາກການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ–ບໍລິການຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງກະແສເງິນທຶນໄຫຼອອກ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຄວາມຕ້ອງການຂາຍເງິນຕາທີ່ເປັນຜົນມາຈາກສົ່ງສິນຄ້າ–ບໍລິການໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ລວມທັງກະ ແສເງິນທຶນໄຫຼເຂົ້າ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຫຼັກເກນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ຈຶ່ງເປັນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫາກພິຈາລະນາ ແລະ ວິເຄາະທ່າອ່ຽງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຕ້ອງສຶກສາລາຍລະອຽດຂອງປັດໄຈດ້ານຕ່າງໆໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນກະທົບຂອງປັດໄຈທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນນັ້ນໆທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫາກຢ້ອນກັບໄປເມື່ອຫຼາຍປີຜ່ານມາເງິນກີບເຮົາເຄີຍແຂງຄ່າ ຫຼື ອ່ອນຄ່າສູງສຸດທຽບໃສ່ເງິນບາດໃນລະດັບ 240–290 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ແລະ ທຽບໃສ່ກັບເງິນໂດລາໃນລະດັບ 7.000–12.000 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ.

ພ້ອມນີ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນປະຈໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແຫ່ງໜຶ່ງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂຶ້ນ– ລົງມີທັງປັດໄຈໄລຍະສັ້ນ ກາງ ແລະ ຍາວ ຄື 1. ໄລຍະສັ້ນ ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງປະເທດ 2. ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ 3. ຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດນັ້ນໆ 4. ປັດໄຈດ້ານເຕັກນິກການຕະຫຼາດ–ການເກງກໍາໄລ 4. ການຜັນຜວນຂອງຄ່າເງິນ ແລະ ອື່ນໆ ສ່ວນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເຫັນວ່າຕ້ອງອີງໃສ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເງິນຕາ ແລະ ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ (ຂໍ້ມູນປຽບທຽບຈາກ ທຄຕລ)

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.