ລາວສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າບູລິມະສິດການພັດທະນາ

0
78

ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການລິເລີ່ມການສຶກສາກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຈ້ງການວາງແຜນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ປີ (2021-2025) ໂດຍການວິເຄາະຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ການຈ້າງງານ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂົງເຂດບູລິມະສິດອື່ນໆ ຂອງການພັດທະນາ ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການສຶກສາທີ່ສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ຊຶ່ງເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທົ່ວໂລກ.

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸດຕະວົງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ ການລິເລີ່ມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຕອນນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນໂອກາດທີ່ດີເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 ຂໍ້ອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍຈາກການສຶກສາຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດສາມາດຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນໄດ້ດີຂຶ້ນ ນອກຈາກການປຶກສາຫາລືແລ້ວກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຍັງຈະມີການເຜີຍແຜ່ຜົນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຫຼັງຈາກສຳເລັດການ ແລະ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ ການວາງແຜນດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນໜັກ ແໜ້ນ ແລະ ການວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງປະຊາກອນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ພ້ອມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ (Mariam A. Khan) ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເພື່ອເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ 25 ປີຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ຢູລາວ ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍເພື່ອເປັນຄູ່ມືຊີ້ນໍາລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການເພີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າໃນວຽກງານ ICPD ກໍຄືເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ UNFPA ໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຊາກອນແບບແຍກເພດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ນອກຈາກຈະສາ ມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 ແລ້ວ ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ຍັງຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ວຽກງານຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸວາລະການພັດທະ ນາປີ 2030 ອີກດ້ວຍ.

 

 

 

 

ໂດຍ: ອິດສະຫຼະ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.