ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.. ເນັ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໃຫ້ຮັດກຸມຂຶ້ນຕື່ມ

0
1028

ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສະບັບປັບປຸງ. ໂດຍທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໃນການປັບ ປຸງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ອີງໃສ່ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ຕົວຈິງໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນໄພໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພກໍຄືຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດປະກັນໄພ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ທ່ານ ສົມດີດວງດີ ກ່າວວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສະບັບປັດຈຸບັນຍັງມີບາງເນື້ອໃນບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນ, ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບາງຂໍ້ຈໍາກັດ ເປັນຕົ້ນການກໍານົດການຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດໃນກົດໝາຍເມື່ອທຽບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດປະກັນໄພ ແລະ ການຂະ   ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ, ການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຍັງເປັນການຈຳກັດ. ປັດຈຸບັນການດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດດຽວເຮັດຄວບ 2 ປະເພດຄື: ການປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ການປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຊຶ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກັບຫຼັກການປະກັນໄພສາກົນ, ການກຳນົດກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນໄພຕໍ່ ຍັງເປັນລັກສະນະລວມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດປະກັນໄພຕໍ່ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງໃນການນຳທຶນອອກຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຢຸດເຊົາການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຄວບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ. ພ້ອມນີ້ ການກຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນໄພຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມ ຄອງກວດກາຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການກຳນົດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ໂດຍສະເພາະການກຳນົດການປັບໄໝທີ່ບໍ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ການກຳນົດບາງເນື້ອໃນເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ.

ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດປະກັນໄພມີການພັດທະນາໄວ ແລະ ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກັບເສດຖະກິດທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ລົບຕໍ່ລະບົບການເງິນແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມນີ້ ກໍຍັງຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ຊຶ່ງການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳ ນົດບາງຂໍ້ບັງຄັບທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນໄພຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ຍຸຕິທຳແກ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະ ກິດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການປະກັນໄພໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສະບັບທຳອິດໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 1990 ຊຶ່ງປະກອບມີ: 6 ພາກ 11 ໝວດ, 69 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄືນໃນປີ 2011 ປະກອບມີ: 14 ພາກ, 13 ໝວດ, 126 ມາດຕາ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ ເຖິງປັດຈຸບັນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ມີ 11 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ 99 ມາດຕາ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານປະທານກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລົງເລິກໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມໃສ່ບາງຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ບາງມາດຕາ ເປັນຕົ້ນມາດຕາ 13 ການປະກັນໄພແບບບັງຄັບ, ມາດຕາ 38 ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທຸລະກິດປະກັນໄພ, ມາຕາ 40 ເງິນຄ້ຳປະກັນທຶນຈົດທະບຽນ, ມາດຕາ 70 ການບໍລິຫານຊັບສິນຂອງຜູ້ປະກັນໄພ ແລະ ພາກທີ 7 ສິດ-ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ.

 

ໂດຍ: ດອກຕາເວັນ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.