ກວດພົບ 3 ຮ້ອຍກວ່າໂຄງການບໍ່ຜ່ານການປະເມີນປະມູນ

0
1748

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງບັນດາຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 15 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ປັດຈຸບັນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງຜົນການກວດສອບ 307 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 776 ຕື້ກີບ (ຍັງບໍ່ເປັນທາງການເທື່ອ). ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວຈະນໍາເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜົນການກວດສອບດັ່ງກ່າວດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍການໄຈ້ແຍກແຕ່ລະປະເພດໂຄງການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໃຫ້ລະອຽດ, ສ້າງແຜນດໍາເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບ ຖ້າຕິດພັນກັບພາກສ່ວນໃດແມ່ນມອບພາກສ່ວນນັ້ນແກ້ໄຂ, ຈະດໍາເນີນການສະເໜີລັດຖະບານໂຈະຊົ່ວຄາວການຈັດສັນງົບປະມານໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄວ້ກ່ອນຈົນກວ່າຈະໃຫ້ໂຄງການທີ່ກ່າວມານັ້ນຜ່ານຕາມຂັ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຈະເພີ່ມທະວີການກວດກາບັນດາການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຕື່ມ, ປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນການຕິດຕາມກວດກາຕາມພາລະບົດບາດ, ສະເພາະໂຄງການນອກແຜນແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະກວດກາ, ຖ້າໂຄງການໃດສະເໜີໃຫ້ເອົາເຂົ້າແຜນກໍແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຕາມຂັ້ນຕອນເສຍກ່ອນ, ຖ້າໂຄງການໃດບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ກໍສະໜີໂຈະຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕໍ່ກັບການຈ່າຍຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ຈ່າຍເກີນ, ຕາມການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນເບື້ອງ ຕົ້ນເຫັນວ່າສາເຫດແມ່ນເປັນຍ້ອນ 1. ການຊໍາລະໂຄງການມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນເຊັ່ນ: ເງິນເກີນແຜນ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ 2. ຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ທັນຮັດກຸມເຊັ່ນ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາເບື້ອງກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ) ແມ່ນໄດ້ມີບົດແນະນໍາ ຫຼື ແຈ້ງການເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆສະຫຼຸບສັງລວມທຸກການຊໍາລະຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການລາຍງານເຖິງ ກຜທ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊໍາລະຊ້ຳຊ້ອນ ຫຼື ເກີນມູນຄ່າ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລາຍງານແຫຼ່ງຊໍາລະທີ່ບໍ່ຜ່ານລະບົບງົບປະມານໃຫ້ ກຜທ ເພື່ອຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການອອກຈາກບັນຊີ.

ສ່ວນມາດຕະການໃນຕໍ່ໜ້າຖ້າຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນໃດບໍ່ສະຫຼຸບການຊໍາລະຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆລາຍງານມາຍັງ ກຜທ ຖ້າກວດພົບຈະໄດ້ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາຢຸດຊໍາລະແຫຼ່ງຈາກງົບປະມານ ແລະ ໃຫ້ເອົາຈາກແຫຼ່ງທຶນອື່ນໆທີ່ບໍ່ລາຍງານນັ້ນ ຊໍາລະຕໍ່ໄປຈົນສິ້ນສຸດໂຄງການ.

ຕໍ່ກັບການປະມູນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າມູນຄ່າສະພາຮັບຮອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກ່າວວ່າ: ຕາມກົດໝາຍການລົງ ທຶນຂອງລັດເລກທີ 72 ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຮອງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີແລ້ວ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການມີໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍເລີ່ມຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຄະ ນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຈັດຕັ້ງການປະມູນໂຄງການເພື່ອຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີສຸດ ແລະ ມູນຄ່າສົມເຫດສົມຜົນເປັນຜູ້ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງດໍາເນີນການເຊັນສັນຍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ພາຍຫຼັງການປະມູນທີ່ໄດ້ມູນຄ່າທີ່ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມະການແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂະແໜງການເພື່ອເອົາມູນຄ່າດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນບ້ວງມູນຄ່າຊໍາລະຂອງໂຄງການໃນຕາຕະລາງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊໍາລະສະສາງ (ການຊໍາລະສະສາງບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ມູນຄ່າທີ່ສະພາຮັບຮອງ ແຕ່ອີງໃສ່ມູນຄ່າຕາມສັນຍາພາຍຫຼັງການປະມູນ).

ດັ່ງນັ້ນ, ການຫັກລົບມູນຄ່າອອກຈາກມູນຄ່າທີ່ສະພາຮັບຮອງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຕິດພັນກັບມູນຄ່າຊໍາລະທີ່ແມ່ນມູນຄ່າປະມູນ ຊຶ່ງໄດ້ມີໃນຕາ ຕະລາງລົງທຶນຂອງລັດແລ້ວ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.